Wysyłka i zwroty

§ 4. Dostawa zamówionych produktów

 1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (listem poleconym priorytetowym).
 2. Zamówione produkty dostarczane są pod adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia.
 3. Opłaty za dostawę produktów są ustalane z góry i nie są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania.
 4. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi: 9,90zł dla każdego zamówienia.
 5. Zamawiający pokrywa koszt dostawy, który zostanie doliczony do wartości zamówionych produktów, o czym klient zostanie poinformowany przed przesłaniem zamówienia.
 6. Produkty wysyłane za pomocą Poczty Polskiej (listem poleconym) powinny być dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 2 dni roboczych od momentu wysłania.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub wydłużenie czasu dostawy spowodowanych podaniem przez klienta wadliwego bądź niekompletnego adresu dostawy, bądź z powodu przyczyn niezależnych od sprzedającego.
 8. Wraz z dostarczeniem zamówionych produktów klient otrzymuje również potwierdzenie dokonanego zakupu.

§ 5. Modyfikacje zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia zamówienia o kolejne produkty, rezygnacji ze wszystkich bądź niektórych zamówionych produktów, korekty adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia. Po upływie 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia lecz nie później niż do chwili otrzymania informacji o skompletowaniu zamówienia zmiany w złożonym zamówieniu mogą dotyczyć wyłącznie korekty adresu dostawy.
 2. Klient może dokonać zmiany w złożonym zamówieniu wysyłając e-mail z treścią żądanej zmiany na adres poczty elektronicznej kontakt@goodie.com.pl, ola@goodie.com.pl lub za pośrednictwem telefonu pod numerem 507 713 998.
 1. Zmiana złożonego zamówienia potwierdzona zostanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym (przy zamówieniach złożonych za pośrednictwem strony internetowej), lub telefonicznie bezpośrednio przy składaniu dyspozycji o zmianie złożonego zamówienia za pośrednictwem telefonu.
 2. Klient rezygnujący ze wszystkich, bądź niektórych zamówionych przez siebie produktów w ciągu 7 dni roboczych od dokonania zmiany zamówienia otrzyma zwrot części zapłaconej z góry ceny sprzedaży odpowiadającej części zamówienia, z której klient zrezygnował.
 3. Zwrot, o którym mowa w punkcie 4 nastąpi na rachunek bankowy klienta wskazany przez niego przy dokonywaniu zmiany w złożonym zamówieniu.
 4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 5. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres :GOODIE
  Bałtów 82/7, 27-423 Bałtów
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od rejestracji zwrotu towaru w systemie. O rejestracji zwrotu Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Za wadę fizyczną uważa się niezgodność dostarczonego produktu z umową. Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową w szczególności jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu klientowi.
 2. Reklamacja z tytułu niezgodności produktu z umową wymaga dostarczenia przez klienta na jego koszt reklamowanego produktu na adres:GOODIE Bałtów 82/7 27-423 Bałtówwraz z dowodem zakupu (lub jego kopii) i opisem zgłoszenia reklamacyjnego zawierającym treść żądania klienta. Brak dowodu zakupu nie tamuje postępowania reklamacyjnego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każde zgłoszenie reklamacyjne w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W tym samym terminie klient otrzyma informację o sposobie jej rozpatrzenia i dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za uzasadnione Sprzedawca zwróci klientowi udokumentowany koszt dostarczenia reklamowanego produktu w terminie 14 dni od dnia uznania zasadności reklamacji oraz spełni żądanie klienta zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym. Gdyby żądanie klienta okazało się niemożliwe do spełnienia przez sprzedawcę lub będzie wymagało nadmiernych kosztów sprzedawca zaproponuje klientowi inne rozwiązanie.
 5. Klientowi przysługuje prawo skorzystania z innych poza sądowych form rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia wynikających z niej roszczeń takich jak stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, rzecznicy konsumentów i pozarządowe organizacje konsumenckie.