Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.goodie.com.pl
Kontakt ze sklepem internetowym www.goodie.com.pl możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@goodie.com.pl, ola@goodie.com.pl lub pod numerem telefonu: 507-713-998.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego goodie.com.pl dostępnego pod adresem www.goodie.com.pl.
 2. Osoba, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.goodie.com.pl, nazywana będzie w niniejszym regulaminie Klientem. Każdy Klient ma każdej chwili dostęp do regulaminu poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
 3. Klient korzystający ze sklepu internetowego goodie.com.pl najpóźniej w momencie składania zamówienia powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zaakceptować jego postanowienia.
 4. Składając zamówienie klient jednocześnie oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.
 5. Niniejszy regulamin w szczególności określa:
  a) warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w sklepie internetowym goodie.com.pl;
  b) sposoby i terminy dostarczania klientowi zamówionych produktów;
  c) sposoby zapłaty przez klienta ceny sprzedaży zamówionych produktów;
  d) uprawnienia klienta do modyfikacji dokonanego zamówienia i odstąpienia od umowy;
  e) tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Klient ma możliwość korzystania z witryny sklepu internetowego goodie.com.pl przy użyciu dowolnego urządzenia elektronicznego posiadającego dostęp do sieci Internet. Prawidłowe używanie witryny sklepu internetowego goodie.com.pl wymaga wyposażenia takiego urządzenia elektronicznego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera bądź Safari.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego goodie.com.pl w sposób,którymógłby wpłynąć negatywnie na jego prawidłowe funkcjonowanie, w tym w szczególności poprzez ingerencję w treść witryny sklepu internetowego goodie.com.pl, jest zabronione.

§ 2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego goodie.com.pl

 1. Klientem sklepu internetowego goodie.com.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 2. Katalog produktów umieszczony na stronie sklepu internetowego goodie.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz. U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zmianami) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ceny umieszczone przy produktach stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie mogą być poczytywane jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie ceny umieszczone przy produktach są cenami brutto (zawierającymi należny podatek VAT) wyrażonymi w złotych (PLN).
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Towary są wolne od wad.
 5. Klient chcący dokonać zakupu w sklepie internetowym goodie.com.pl powinien dokonać wyboru co najmniej jednego produktu znajdującego się w asortymencie sklepu, wybrany(e) produkt(y) umieścić w wirtualnym koszyku, wypełnić pola formularza rejestracyjnego określone jako obowiązkowe i przesłać tak przygotowane zamówienie.
 6. Sklep internetowy goodie.com.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych podawanych i przesyłanych przez klienta w procesie składania zamówienia. Stosowane środki zabezpieczenia są adekwatne do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną i w szczególności chronią przed nieuprawnionym pozyskaniem bądź modyfikacją danych osobowych przesyłanych przez klientów.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu dochodzi w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia. Zamówienia potwierdzane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym (przy zamówieniach złożonych za pośrednictwem strony internetowej).

§ 3. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówionych produktów rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na koncie sprzedającego całkowitej wartości złożonego przez klienta zamówienia.
 2. Maksymalny czas oczekiwania na wpłatę całkowitej wartości złożonego przez klienta zamówienia to 5 dni roboczych. Po upływie tego czasu zamówienia zostają automatycznie anulowane. Informacja o anulowaniu zamówienia przekazywana jest klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
 3. Maksymalny czas (liczony w dniach roboczych) realizacji zamówionego produktu podany jest na stronie internetowej sklepu internetowego goodie.com.pl przedstawiającej informacje o danym produkcie. Przy zamówieniu więcej niż jednego produktu łączny maksymalny czas realizacji wszystkich zamówionych produktów podany jest w podsumowaniu zamówienia poprzedzającym jego przesłanie.
 4. Po realizacji zamówionych produktów klient otrzymuje informację o skompletowaniu zamówienia. Informacja o skompletowaniu zamówienia przekazywana jest klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym lub telefonicznie na numer podany przez klienta przy składaniu zamówienia.

§ 4. Dostawa zamówionych produktów

 1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (listem poleconym priorytetowym).
 2. Zamówione produkty dostarczane są pod adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia.
 3. Opłaty za dostawę produktów są ustalane z góry i nie są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania.
 4. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi: 9,90zł dla każdego zamówienia.
 5. Zamawiający pokrywa koszt dostawy, który zostanie doliczony do wartości zamówionych produktów, o czym klient zostanie poinformowany przed przesłaniem zamówienia.
 6. Produkty wysyłane za pomocą Poczty Polskiej (listem poleconym) powinny być dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 2 dni roboczych od momentu wysłania.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub wydłużenie czasu dostawy spowodowanych podaniem przez klienta wadliwego bądź niekompletnego adresu dostawy, bądź z powodu przyczyn niezależnych od sprzedającego.
 8. Wraz z dostarczeniem zamówionych produktów klient otrzymuje również potwierdzenie dokonanego zakupu.

§ 5. Modyfikacje zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia zamówienia o kolejne produkty, rezygnacji ze wszystkich bądź niektórych zamówionych produktów, korekty adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia. Po upływie 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia lecz nie później niż do chwili otrzymania informacji o skompletowaniu zamówienia zmiany w złożonym zamówieniu mogą dotyczyć wyłącznie korekty adresu dostawy.
 2. Klient może dokonać zmiany w złożonym zamówieniu wysyłając e-mail z treścią żądanej zmiany na adres poczty elektronicznej kontakt@goodie.com.pl, ola@goodie.com.pl lub za pośrednictwem telefonu pod numerem 507 713 998.
 1. Zmiana złożonego zamówienia potwierdzona zostanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym (przy zamówieniach złożonych za pośrednictwem strony internetowej), lub telefonicznie bezpośrednio przy składaniu dyspozycji o zmianie złożonego zamówienia za pośrednictwem telefonu.
 2. Klient rezygnujący ze wszystkich, bądź niektórych zamówionych przez siebie produktów w ciągu 7 dni roboczych od dokonania zmiany zamówienia otrzyma zwrot części zapłaconej z góry ceny sprzedaży odpowiadającej części zamówienia, z której klient zrezygnował.
 3. Zwrot, o którym mowa w punkcie 4 nastąpi na rachunek bankowy klienta wskazany przez niego przy dokonywaniu zmiany w złożonym zamówieniu.
 4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 5. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres :GOODIE
  Bałtów 82/7, 27-423 Bałtów
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od rejestracji zwrotu towaru w systemie. O rejestracji zwrotu Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Za wadę fizyczną uważa się niezgodność dostarczonego produktu z umową. Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową w szczególności jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu klientowi.
 2. Reklamacja z tytułu niezgodności produktu z umową wymaga dostarczenia przez klienta na jego koszt reklamowanego produktu na adres:GOODIE Bałtów 82/7 27-423 Bałtówwraz z dowodem zakupu (lub jego kopii) i opisem zgłoszenia reklamacyjnego zawierającym treść żądania klienta. Brak dowodu zakupu nie tamuje postępowania reklamacyjnego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każde zgłoszenie reklamacyjne w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W tym samym terminie klient otrzyma informację o sposobie jej rozpatrzenia i dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za uzasadnione Sprzedawca zwróci klientowi udokumentowany koszt dostarczenia reklamowanego produktu w terminie 14 dni od dnia uznania zasadności reklamacji oraz spełni żądanie klienta zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym. Gdyby żądanie klienta okazało się niemożliwe do spełnienia przez sprzedawcę lub będzie wymagało nadmiernych kosztów sprzedawca zaproponuje klientowi inne rozwiązanie.
 5. Klientowi przysługuje prawo skorzystania z innych poza sądowych form rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia wynikających z niej roszczeń takich jak stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, rzecznicy konsumentów i pozarządowe organizacje konsumenckie.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego goodie.com.pl jest Rafał Korulczyk, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Korulczyk Rafał ”AMIGO-SKI”, Bałtów 82/7, 27-423 Bałtów, NIP 661-198-94-34, REGON 260344844.
 2. Administrator danych osobowych zapewnia przetwarzanie tych danych w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z późniejszymi zmianami) oraz podwyższony stopień zabezpieczenie ich zbiorów w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych za pośrednictwem interaktywnego formularza jest dobrowolne i równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych, o którym mowa w pkt 1, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży. Dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych Klienta dla celów marketingowych za uprzednią wyraźną zgodą Klienta.
 1. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych,prawożądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz prawo żądania ich usunięcia.
 2. Dane osobowe klientów sklepu internetowego goodie.com.pl nie są przekazywane, użyczane czy odsprzedawane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz sklepu internetowego usługi związane z realizacją przyjętych zamówień.
 3. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 4. Dane wykorzystywane przez Cookies to m. in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie Sklepu lub do zbierania danych demograficznych o użytkownikach. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W razie zmiany postanowień niniejszego regulaminu stają się one obowiązujące wobec zamówień złożonych po opublikowaniu zmienionej wersji regulaminu na witrynie sklepu internetowego goodie.com.pl Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmienionej wersji regulaminu realizowane są według postanowień regulaminu obowiązującego w chwili ich złożenia.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem, będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sądy miejscowo i rzeczowo właściwe zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przede wszystkim Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Sklep internetowy www.goodie.com.pl oraz domena
internetowa www.goodie.com.pl stanowi własność Rafała Korulczyka,
prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Korulczyk Rafał ”AMIGO- SKI”, Bałtów 82/7, 27-423 Bałtów, NIP 661-198-94-34, REGON 260344844.